CJ Sereno hindi lumabag sa Procurement Law sa pagbili ng Land Cruiser