Hindi bababa sa apat ang sugatan sa pamamaril sa Palengke sa Sweden